Η πορεία του Κλάδου Ενοικιάσεων στην Ελληνική Αγορά

By  |  0 Comments

Σημαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης για μεν τις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις αυτοκινήτων είναι  ιδιαίτερα ο εισερχόμενος τουρισμός, ενώ για τον τομέα των μακροχρόνιων μισθώσεων αυτοκινήτων είναι η ανάπτυξη της οικονομικής εν γένει δραστηριότητας, που συντελεί στην αύξηση της ζήτησης.

Σύμφωνα με τη Σταματίνα Παντελαίου (φωτογραφία), Διευθύντρια Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, η συνολική αξία της αγοράς των ενοικιάσεων αυτοκινήτων αναπτύχθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 8% την περίοδο 2001-2008.  Στη συνέχεια η εξέλιξη ήταν φθίνουσα. Η «εκτόξευση» των τουριστικών αφίξεων την τελευταία διετία  είχε ως συνέπεια την ανάκαμψη της αγοράς. Το 2015 η συνολική αξία της αγοράς κατέγραψε αύξηση 5,8% σε σχέση με το 2014, ενώ ο συνολικός στόλος ενοικιαζόμενων οχημάτων ενισχύθηκε κατά 7,7%.

Στον τομέα των Βραχυχρόνιων Ενοικιάσεων, η αξία της αγοράς αυξήθηκε κατά 8,6% το 2015/14, σε συνέχεια της αύξησης (13,9%) του προηγουμένου έτους.

Στην κατηγορία των Μακροχρόνιων – Εταιρικών Μισθώσεων αυτοκινήτων η αγορά κατέγραφε συνεχώς πτώση επί μία 6ετία. Ωστόσο, η φθίνουσα πορεία επιβραδύνθηκε σημαντικά το 2014, ενώ στη συνέχεια η αγορά ανέκαμψε.Το 2015 η αγορά μακροχρόνιων ενοικιάσεων αυξήθηκε κατά 4,8%, ενώ αυξητικά κινήθηκε και ο αντίστοιχος στόλος οχημάτων.

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ηγετικές Επιχειρήσεις του Κλάδου

Επωνυμία Επιχείρησης

 

Κύκλος Εργασιών

2015

Κέρδη EBITDA

2015

Προσωπικό
OLYMPIC A.E. €152.282.000 €67.193.000 360
AUTOHELLAS (HERTZ) ATEE. €141.239.691 €65.496.804 340
LEASEPLAN HELLAS A.E. €69.389.009 €12.691.991 92
EXECUTIVE LEASE A.E. €46.808.241 €19.333.439 90
LION RENTAL A.E. “SIXT RENT A CAR” €25.911.153 €3.878.259 90
ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΓΚ Α.Ε.Χ.Μ. €19.402.000 €-10.598.000 50
ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ Α.Ε. €17.089.946 €13.122.653 38
Πηγή: ICAP Databank


Οικονομικές Επιδόσεις του Κλάδου

Για τη σύνταξη του ισολογισμού χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα 26 εταιρειών,  με διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία της διετίας 2015/2014. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν  κατά 4% το 2015/14. Ωστόσο, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν με έντονο ρυθμό (26,2%) και το  λειτουργικό αποτέλεσμα υπερδιπλασιάστηκε το 2015. Τελικά, η κερδοφορία εκτοξεύτηκε, με εγγραφή (προ φόρου) κερδών ύψους €42,5 εκατ. το 2015, έναντι κερδών €8,8 εκατ. το 2014.

Πίνακας 1. Συνοπτικός Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου

(2014-2015)

Λογαριασμός 2014 2015 Μεταβολή (%)
Καθαρά Πάγια 1.539.761.508 1.617.718.185 5,06
Αποθέματα 13.169.069 20.766.035 57,69
Απαιτήσεις 265.558.227 307.512.014 15,80
Ταμείο – Τράπεζες 82.932.552 104.125.974 25,56
Σύνολο Ενεργητικού 1.901.421.352 2.050.122.208 7,82
Ίδια Κεφάλαια 380.838.273 377.914.402 -0,77
Μέσο.& Μακρο. Υποχρεώσεις 916.454.782 764.533.734 -16,58
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 604.128.297 907.674.072 50,25
Σύνολο Παθητικού 1.901.421.352 2.050.122.208 7,82
Αποτελέσματα Χρήσεως
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 496.897.220 516.926.739 4,03
Μικτό Κέρδος 103.114.412 130.856.298 26,90
Λειτουργικά Αποτελέσματα 17.564.699 40.918.706 132,96
Κέρδος Προ Φόρου Εισοδήματος 8.840.101 42.513.276 380,91
EBITDA 178.151.416 192.109.541 7,83

ποσά σε €

Αριθμοδείκτες
Δείκτες 2014 2015
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) 2,32 11,25
Αποδοτικότητα Απασχολουμένων Κεφαλαίων (%) 0,46 2,07
Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%) 20,75 25,31
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) 1,78 8,22
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους EBITDA (%) 35,85 37,16
Σχέση Ξένων Προς Ίδια Κεφάλαια 3,99 4,42
Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Δαπανών 1,27 2,63
Γενική Ρευστότητα 0,60 0,48
Ειδική Ρευστότητα 0,58 0,45
Ταμειακή Ρευστότητα 0,14 0,12
Μ.Ο Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων (ημέρες) 106 102
Μ.Ο Προθεσμίας Εξόφλησης Προμηθευτών (ημέρες) 95 105
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων (ημέρες) 12 20
Διάρκεια Εμπορικού Κύκλου (ημέρες) 24 17
Δείκτης Παγιοποίησης (%) 80,98 78,91
Δείγμα Εταιρειών 26 26
Πηγή: ICAP Databank

Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων

Το 52% σχεδόν των εταιρειών  του δείγματος κατατάσσεται στη ζώνη Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου το 2016, ενώ ένα ποσοστό ακόμη 42% εξ αυτών κατατάσσεται στη ζώνη  Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου. Σε σχέση με το 2015 εντοπίζεται σχετική βελτίωση, δεδομένου ότι υπάρχει τάση μετακίνησης από τη ζώνη Υψηλού, στη ζώνη Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου.

Πίνακας 2. Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2016-2015)
Διαβάθμιση ICAP Rating Score Έτος 2016 Έτος 2015 Μεταβολή

(%)

Αριθμός Εταιρειών Ποσοστό Συμμετοχής % Αριθμός Εταιρειών Ποσοστό Συμμετοχής %
Χαμηλού Πιστωτικού Κινδύνου 2 6,45% 3 9,68% -33,33%
Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου 13 41,94% 8 25,81% 62,50%
Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου 16 51,61% 20 64,52% -20,00%
Σύνολο 31 100,0% 31 100,0%
Πηγή: ICAP GROUP AE, Credit Risk Assessment Services


Κλάδος στην Ευρωπαϊκή – Διεθνή Αγορά

Με βάση τα στοιχεία του οργανισμού Leaseurope, το 2014 το συνολικό μέγεθος νέας παραγωγής συμβολαίων leasing (περιλαμβανομένων και των μακροχρονίων ενοικιάσεων οχημάτων), ανήλθε σε €275,7 δισ., αυξημένο κατά 9,5% . Από αυτά ποσοστό 64-65%, αφορά το leasing οχημάτων (Ι.Χ. & Επαγγελματικά), όπου το μέγεθος νέας παραγωγής ανήλθε σε €178,2 δισ. το 2014, αυξημένο κατά 13% σε σχέση με το 2013.

Από το μέγεθος αυτό, ποσό €128 δισ. αφορά συμβόλαια Ι.Χ. αυτοκινήτων, ενώ ποσό €49,7 δισ. αφορά συμβόλαια επαγγελματικών οχημάτων.

Πίνακας 3. Βραχυχρόνιες ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης

(2013-2014)

Χώρα Αγορές οχημάτων Μέγεθος στόλου

(τέλος έτους)

Αριθμός συμβολαίων
2013 2014 2013 2014 2013 2014
Γαλλία 160.000 163.200 150.000 153.000 3.500.000 3.570.000
Ιταλία 82.287 76.146 100.260 98.581 4.211.000 4.187.000
Βέλγιο 22.246 21.350 17.630 16.931 527.038 508.134
Ην. Βασίλειο 280.000 319.500 240.000 246.000 11.000.000 11.000.000
Ρουμανία Μ.Δ. 25.261 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ.
Ισπανία 0 Μ.Δ. Μ.Δ. 334.617 Μ.Δ. 116.555
Πορτογαλία Μ.Δ. 31.989 Μ.Δ. 52.182 Μ.Δ. 1.923.815
Τουρκία 28.437 19.191 25.010 26.240 2.130.120 2.204.160
ΣΥΝΟΛΟ 572.970 656.637 532.873 927.551 21.368.158 23.509.664
Πηγή: Leaseurope


H ICAP Group – με 1.300 εργαζομένους – είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μετά την εξαγορά της από το SEEF Fund της Global Finance το 2007, έχει αναπτυχθεί ραγδαία και σήμερα παρέχει μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες:

Credit Risk Services, Marketing Solutions, Management Consulting και People & Employment Solutions. 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.icap.gr

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.