Μια καινούργια Λέσχη Αυτοκινήτου γεννήθηκε

By  |  0 Comments

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ε Λ. Λ. Α. Δ. Α.

(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤ O ΚΙΝΗΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ )

Μια καινο ύ ργια Λ έσχη Αυτοκινή του γενν ή θηκε, η πρ ώ τη , με έ δρα τα Δυτικ ά προ ά στια .

Το μερ ά κι και η αγ άπη για το αγωνιστικό αυτοκ ί νητο κ ά θε ε ί δους του εμπνευστ ή της ΕΛ . Λ . Α . Δ . Α . , Παντελ ή Π ουλι ά δη , δημιο ύ ργησε μια παρ έ α , με γνώ ση , ό ρεξη και θ έ ληση , να συντελ έ σει στην ά νοδο του Μηχανοκί νητο υ Αθλητισμο ύ τ ης χ ώ ρας μας , ο ργαν ώ νοντας αγωνιστικ έ ς , πολιτιστικ έ ς αλλ ά και κοινωνικ ά εκπ αιδευτικέ ς εκδηλ ώ σεις , με στόχους π άντα το θ έ αμα, την εκπαί δευση , την ασφάλεια και την ενημ έ ρωση για την ασφαλ ή οδή γηση.

Μετ ά από την πρώτ η Γενικ ή Συν έ λευση και τις αρχαιρεσ ί ες, που έ γιναν την 16/7/14, οι εκλεγ έ ντες στο Διοικητικ ό Συμβο ύ λιο, σ ύ μφωνα με το καταστατικ ό , συν ή λθαν σε σ ώ μα ΟΜΟΦΩΝΑ ως ακολο ύ θως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Φωτειν ή Ψαρρ ά κου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Παντελ ή ς Πουλι ά δης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δημοσθ έ νης Ριζικ ά ρης

ΤΑΜΙΑΣ Χρ ή στος Χρηστακ ί δης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Στρ ά τος Φωτειν έ λης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ Γι ά ννης Τσαλαματ ά ς

ΜΕΛΟΣ Λ ά ζαρος Καλ ύ βας

Πολύ σ ύ ντομα τελει ώ νουν οι εργασ ί ες ανακα ί νισης των εντευκτηρ ί ων του σωματείου μας , ό που θα μπορο ύ ν να βρεθο ύ ν οι φ ί λοι του αγωνιστικο ύ αυτοκιν ή του, στην οδ ό Κ ύ πρου 76 στο Περιστ έ ρι (πλατε ί α Μπουρναζ ί ου) , ν α ανταλλ ά ξουν απ ό ψεις, να παρακολουθ ή σουν σε β ί ντεο παλιο ύ ς και ν έ ους αγ ώ νες αυτοκιν ή του και να απολα ύ σουν το αναψυκτικ ό ή τον καφ έ τους.

Με ίνετε συντονισμέ νοι στην ……ΕΛ . Λ . Α . Δ . Α . !!!!

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.