Με ΔΟΚ δεν μετέχεις

By  |  0 Comments

Το πρόβλημα των κατόχων ιστορικών οχημάτων δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά μία ερμηνεία και για τούτο το θέμα χρειαζόταν. Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τη χρήση πινακίδων τύπου ΔΟ.Κ. σε εκδηλώσεις οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ : Περί χρήσεως πινακίδων τύπου ∆Ο.Κ. σε εκδηλώσεις οχηµάτων ιστορικού
ενδιαφέροντος.
Σε συνέχεια σχετικού ερωτήµατος που περιήλθε στην Υπηρεσία µας αναφορικά µε το εν θέµατι
αντικείµενο, σας γνωρίζουµε τα κάτωθι:
∆υνάµει των άρθρων 2 και 3 της υπ. αριθ. Α οικ. 55972-3112-2017 (ΦΕΚ Β’ 3641) κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, µε τίτλο ‘’Τροποποίηση
της υπ’ αριθ. Α οικ. 61041/5235/ 2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων (ΦΕΚ 3019/Β/2013) µε θέµα «Αντικατάσταση των διατάξεων της περίπτωσης Ε’ της
παραγράφου 6 της υπ’ αριθ. ΣΤ/1831/1978 (ΦΕΚ Β’ 72/1978) απόφασης του Υπουργού
Συγκοινωνιών, όπως αυτή ισχύει» σχετικά µε τα οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος’’, προκύπτει
πως τα νοµιµοποιούµενα οχήµατα προς συµµετοχή σε αγώνες και εκδηλώσεις ιστορικού
ενδιαφέροντος, είναι – κατά τρόπο περιοριστικό – µόνο τα χαρακτηρισθέντα ως ιστορικού
ενδιαφέροντος οχήµατα κατά τη διαδικασία του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ που φέρουν
συµβατικά (κρατικά) στοιχεία κυκλοφορίας, καθώς και τα χαρακτηρισθέντα ως ιστορικού
ενδιαφέροντος οχήµατα που έχουν διαγραφεί δυνάµει της διαδικασίας που περιγράφεται στο
άρθρο 4 της ανωτέρω ΚΥΑ, στερούµενα όµως της δυνατότητας αυτοκίνητης µετακίνησης από και
προς τους χώρους των σχετικών εκδηλώσεων και της δυνατότητος προς θέση σε δηµόσια
κυκλοφορία εν γένει. Καθίσταται τοιουτοτρόπως εµφανές πως η χρήση πινακίδων τύπου ∆Ο.Κ.
και στις δύο περιπτώσεις απορρίπτεται ως παράνοµη και λογικά αλυσιτελής.
Σε κάθε περίπτωση, και όλως επικουρικώς, επισηµαίνεται µετ’ επιτάσεως, πως η υπ. αριθ. Α
18382/1905/2013 (ΦΕΚ Β’ 2046) απόφαση του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, ως το κύριο νοµοθέτηµα που διέπει τη χορήγηση και χρήση των πινακίδων τύπου ∆Ο.Κ.,
έχει ως ratio και τελολογικό σηµείο αναφοράς την, κατά την παράγραφο 2 του προοιµίου της ως
άνω απόφασης, « ανάγκη εξορθολογισµού της διαδικασίας και της προσαρµογής του αριθµού των
χορηγουµένων αδειών δοκιµαστικής κυκλοφορίας οχηµάτων στα πραγµατικά δεδοµένα,
προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των αντιπροσώπων και εµπόρων εισαγωγέων ή µη και
των κατασκευαστών αυτοκινήτων.» Συνακόλουθα, τυχών ισχυρισµός περί υπαγωγής της
συµµετοχής οχηµάτων φερόντων πινακίδων τύπου ∆Ο.Κ. σε αγώνες και εκδηλώσεις ιστορικού
ενδιαφέροντος στο εννοιολογικό πεδίο των ως άνω «αναγκών» και, κατ’ επέκταση, περί νόµιµης
χρήσης των πινακίδων τύπου ∆Ο.Κ. στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ιστορικού ενδιαφέροντος
κρίνεται απορριπτέος και ως προδήλως καταχρηστικός, κατά την έννοια του άρθρου 281 του
Αστικού Κώδικα, καθώς συνιστά σαφή υπέρβαση του κοινωνικού και οικονοµικού σκοπού του
σχετικώς χορηγούµενου δικαιώµατος.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΘ. ΒΟΥΡ∆ΑΣ

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.